נוגה כלים - קטלוג / מחירון 2021

934.00 970.00 1037.00 1000V ʨʰʮʥʮ ʢʸʡʮʬ ʨʩʡ ʷʩʦʧʮ 735870 13 170 3.8 6 110.00 ʺʩʬʮʹʧ ʤʢʸʡʮʥ ʢʸʡʮ ʬʹ ʡʥʬʩʹ ʤʰʥʹʠʸʬ 3278.00 741912 ʨʰʮʥʮ ʣʲ ʣʩʤ ʳlz ʹʸʥʹʡ ʵʮʠʮ ʠʬʬʥ ʺʥʸʩʤʮʡ ʺʩʰʥʥʩlz ʥʣ ʺʩʬʮʹʧ ʤʢʸʡʤ .0.4Nm ʬʹ ʬʥʺʩʴ ʣʥʩʶʬ ʷʦʰ ʺʲʩʰʮʬ ʬʩʢʸ ʢʸʡʮlz ʣʡʬʡ ʣʩʤ ʧʥlzʡ ʸʷʥʡʮ ʯʴʥʠʡ ʷʥʣʩʤʤ ʭʥʩʱ ʸʷʩʥ ʯʩʣʲ ʢʸʡʮʬ ʨʩʡʤ ʯʩʡ ʤʬʷ ʤʡlzʸʤʬ 2.8Nm ʬʹ ʩʹʥʮʩʹ ʨʰʮʥʮ ʭʠʺʮ .1000V ʣʲ ʧʺʮ ʺʧʺ ʭʢ ʤʧʥʨʡ ʤʣʥʡʲʬ VDE ʯʷʺʬ ʤʮʠʺʤʡ ʤʮʥʦʩ ʥʠ ʺʩʨʮʥʨʥʠ ʤʬʲʴʤʡ ʤʣʥʡʲʤ ʺʣʥʷʰ ʺʸʠʤʬ ʤʰʡʥʮ ʱʰʴ ʭʩʢʸʡ ʷʥʣʩʤ ʺʥʬʥʲʴ 800 lz ʺʸʹʴʠʮ ʤʰʥʲʨ ʤʬʬʥʱ ʺʰʲʨʰ ʤʢʸʡʮʮ ʩʨʷʴʮʥʷʥ ʬʷ ʩʮʥʰʥʢʸʠ ʩʬlz ʨʱʤ ʺʬʥlzʺ .WIHA ʺʸʶʥʺʮ ʮ ʮ 6 ʭʩʨʩʡʬ ʯʲʨʰ ʩʬʮʹʧ ʢʸʡʮ 6/ 3+ 32= ;(12 ʺʥʣʩʮʡ ʭʩʨʩʡ 8 ʯʲʨʮ /L LRQ 9 $K ʺʥʬʬʥʱ 1P ʨʰʮʥʮ ʭʠʺʮ ʺʩʺʥlzʩʠ ʧʩʹʷ ʷʩʨʱʬʴ ʺʱʴʥʷ WIHA SPEED-E 542

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=